Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau

Kerkelijk Informatie Bureau (KIB)

Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50
E-mail:
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur
Gesloten: Tijdens schoolvakanties, m.u.v. vrijdags

 

lees meer ยป
 
De toekomtst PGD De toekomtst PGD

De toekomst van de PG Delfzijl - Rapportage uitkomsten gemeenteontmoetingen
Wellicht zit u al enige tijd te wachten op de uitkomsten van de gemeenteontmoetingen. Hier zijn ze dan!
Op een kerkenraadsontmoeting en drie gemeenteontmoetingen is er met elkaar op een ontspannen en intensieve wijze gesproken over de toekomst van de Prot. Gemeente Delfzijl. In totaal zo’n 130 mensen hebben we op de bijeenkomsten mogen ontmoeten. 
Heel persoonlijke ervaringen werden uitgewisseld, positieve en waarderende opmerkingen en ook pijnpunten werden benoemd. Zondagse diensten zijn belangrijk en ook  rouwdiensten ervaart men als waardevol, zo ook opa en oma diensten. Doordeweekse activiteiten worden gewaardeerd omdat men elkaar daarin ontmoet, bemoedigd en gesterkt in het geloof. Gespreksgroepen worden als waardevol ervaren vanwege de ontmoeting en de verdieping van het geloof. Ook de praktische hulp rondom gebouwen of evenementen zoals een rommelmarkt ervaren mensen als positief en waardevol.
Veel mensen geven aan dat het onderlinge gemeenschapsgevoel belangrijk is voor het gemeente. Je bent met elkaar verbonden door de Bijbelse boodschap. Die verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus verbindt mensen met elkaar. Hoewel niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde denkt voel je je toch verbonden met elkaar. ‘In deze gemeente mag je jezelf zijn’, benoemde iemand het. Er is ruimte voor een veelheid aan mensen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld – het leven en geloof wordt gedeeld. Een belangrijke schakel vormen daarin de predikanten.  Men is blij met de predikanten.
Ook voelt men zich verbonden met de wereld buiten de kerk. Er is betrokkenheid bij andere kerkelijke gemeenschappen in Delfzijl en daarbuiten. Diaconaat is voor de gemeente belangrijk om zo het geloof handen en voeten te geven. Veel gemeenteleden voelen zich maatschappelijk betrokken en verrichten vrijwilligerswerk op verschillende terreinen.
Op de bijeenkomsten werd de blik vooruit gericht op de toekomst.  ‘Hoe denkt u dat de kerk/gemeente er over 10-15 jaar uitziet.  Veel opmerkingen zijn op de nabije toekomst gericht en weinigen durven de blik richten op de wat verdere toekomst. Sommigen ervaren een  urgentie wat betreft de keuzes die de Prot. Gemeente Delfzijl zou moeten maken op het gebied van gebouwen en predikantsformatie en ook de eigen leeftijd speelt een rol om niet meer zo ver naar voren te kijken.
De werkgroep heeft alle opmerkingen en toekomstdromen verzameld en gegroepeerd. Als belangrijkste dromen komen naar voren:
Eén gemeente zijn (samenvoegen van beide kerkenraden en wijkgemeenten) in uiteindelijk één kerkgebouw
Een vierende gemeente willen  zijn
Een gemeente willen zijn waar aandacht is voor pastoraat(omzien naar elkaar) en jongeren – oogwillen hebben voor alle generaties binnen de gemeente
Een gemeente zijn die over de muren van de kerk heen wil kijken en haar geloof wil uitdragen – oog willen hebben voor diaconaat en samenleving
Een gemeente die kerk/gemeente is met andere kerken en geloofsgemeenschappen – oog willen hebben voor oecumene
Begin maart zullen de wijkraden de rapportage bespreken en een gezamenlijke gemeentebijeenkomst voorbereiden om met u al gemeente te bespreken hoe bovenstaande uitkomsten verder uitgewerkt zullen worden.  Op maandag 2 april zal de kerkenraad de uitkomsten verder met u bespreken op een gezamenlijke gemeenteavond.

Presentatie Gemeenteberaad
 

 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst


Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc. Zo is de bestemmingscollecte van 27 november bestemd voor Missionairwerk en Kerkgroei. In de aankondiging wordt het voorbeeld aangehaald van de kerk in Gaastmeer, waar gezocht wordt naar andere vormen en betrokkenheid van de kerk binnen de samenleving daar.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Zo was voor 2015 hiervoor een opbrengst begroot van € 19.000. In de praktijk is er helaas maar € 14.000 opgebracht. Dit verschil heeft dus invloed op het tekort van onze gemeente over 2015.
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK
 

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50
Op dit adres is ook de Boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van kerkrentmeesters:
Tjerk de Vries , e-mail
Secretaris College van kerkrentmeesters:
Wilte Mulder, e-mail

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl. Uitgangspunt is:

1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering van diaconale taken.

2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.

De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente

- het zorg dragen voor de geldwerving

- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. 

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                    

- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente

- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid

- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden

- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.

Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.

Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.

Tarievenlijst begraafplaatsen

Begraafplaatsreglement